Author Rodrigo Gouvêa Taketani

Rodrigo Gouvêa Taketani, D.Sc. is a microbiologist with a PhD in microbiology from the Federal University of Rio de Janeiro. Twitter: @rod_taketani